Articles

How To Formulating Soap Recipe

Soapcalc.net เว็บไซต์ตั้งสูตรสบู่ โดยในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ช่วยในการคำนวณสูตรสบู่ เช่น soapcal.net ให้มีความสะดวกมากขึ้น เพียงแค่เราเลือกว่าต้องการนํ้ามันคุณสมบัติที่ต้องการแล้วให้ทางระบบคำนวณออกมาแล้วตรวจดูค่าของสบู่ที่ต้องการ เมื่อเปิดเว็บไซต์ของ http://soapcalc.net/calc/SoapCalcWP.asp  แล้วจะพบตารางการสร้างสูตรสบู่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลักๆ โดยเริ่มจากส่วนแรกคือส่วนของการกำหนดส่วนประกอบหลักของสบู่

 1. เบส หรือด่าง (โซดาไฟ) ในการสร้างสูตรของสบู่ก้อน หรือสบู่เหลว ซึ่งเว็บไซต์นี้จะกำหนด NaOH อัตโนมัติ
  NaOH ชื่อทางเคมีของ Sodium Hydroxide (โซเดี่ยมไฮดรอกไซด์)
 2. นํ้ามัน คือส่วนประกอบหลักในการทำสบู่แฮนด์เมด ทั้งแบบก้อนและเหลว เว็บไซต์นี้จะกำหนด Pounds เป็นแบบอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนมาตราส่วนเป็น Gram ได้ตามความถนัดได้
 3. นํ้า คือส่วนประกอบที่สำคัญรองลงมา เว็บไซต์นี้จะกำหนดปริมาณนํ้าที่อัตราส่วน 38% อัตโนมัติ ซึ่งสัดส่วน % ตรงนี้จะนำไป คูณ กับนํ้าหนักของนํ้ามันที่กำหนดในข้อ 2 จะได้เป็นปริมาณของนํ้าที่ต้องใช้ในสูตร เช่นนํ้ามัน 1000 กรัม xนํ้า 38% จะต้องใช้นํ้าที่ 380 กรัม สำหรับสูตรนี้ วิธีการหาน้ำหนักน้ำมัน
 4. Super Fat เว็บไซต์นี้จะกำหนด 5% อัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานในการตั้งค่าไขมันส่วนเกินที่หลงเหลืออยู่ในสบู่ไว้เคลือบบำรุงผิว สามารถลดหรือเพิ่ม SF ตามความเหมาะสม และในส่วนของนํ้าหอม เว็บไซต์นี้จะกำหนด 31g/kg. อัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ (ไม่ควรเกิน 5% ของนํ้าหนักนํ้ามัน เพราะอาจจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ การหาค่า Sponification Value
 5. Soap Qualities and Oils, Fats and Waxes คือตารางที่แสดงค่า Fatty Acid (ประเภทกรดไขมัน) ที่มีอยู่ในนํ้ามันชนิดต่างๆ ที่เลือก เช่น จากรูปเลือกที่นํ้ามันสวีท อัลมอนด์ ตารางช่อง Fatty Acid จะแสดงให้เห็นว่านํ้ามันตัวนี้มีส่วนประกอบของกรดไขมันชนิดใดบ้าง (ดูที่ด้านซ้ายล่าง fatty acid) และมีคุณสมบัติแบบใดในการใช้ทำสบู่ ซึ่งนํ้ามัน 1 ตัวอาจจะมีกรดไขมันหลายๆ ตัวประกอบเข้าด้วยกันได้ จากรูปจะมีทั้ง Palmitic, Oleic และ Linoleic ซึ่งทำให้นำ้มันตัวนี้มีคุณสมบัติในการทำให้สบู่แข็งและฟองครีมละเอียด 7 และให้การบำรุงสูงถึง 89
 6. Recipe Oil List เมื่อกำหนดนํ้ามันที่ต้องได้ครบแล้ว จะต้องกำหนด % ว่านํ้ามันแต่ละตัวจะใช้ปริมาณเท่าใด หรืออาจจะกำหนดเป็นกรัมได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องใส่ปริมาณให้ตรงกับปริมาณนํ้ามันที่ใส่ในข้อ 2 การเปลี่ยนวิธีการใส่คือกดปุ่มด้านบน แถบสีเขียวจะสลับไปตามปุ่มที่กดเลือก
 7. Calculate Recipe & View or Print Recipe เมื่อกำหนดปริมาณเสร็จแล้วให้กด Calculate Recipe หากปริมาณนํ้ามันเกินหรือขาดไปจากสูตรที่กำหนด เว็บไซต์จะมีหน้าต่างแสดงผลว่าต้องเพิ่มหรือลดในปริมาณเท่าใด หากครบตามที่กำหนดในสูตรแล้วให้กด View or Print Recipe หน้าต่างจะแสดงผลหน้าถัดไป ตามภาพด้างล่างนี้


สำหรับการทำสบู่ 1 สูตร หน้านี้จะแสดงผลเรียงกันในแต่ละบรรทัดว่าในสูตรจะต้องชั่งส่วนประกอบแต่ละตัวเท่าใด

 1. นํ้า
 2. ด่าง (โซดาไฟ)
 3. นํ้ามัน
 4. นํ้าหอม

โดยแสดงผลเป็นปริมาณทั้งในรูปแบบของปอนด์ ออนซ์และกรัม และบรรทัดล่างจะแสดงผลรวมบอกว่านํ้าหนักของสบู่เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีนํ้าหนักเท่าใด (นํ้าหนักก่อนการบ่ม) และในช่องถัดลงมาคือการบอกรายละเอียดว่าในน้ำมันที่กำหนดในสูตรนั้นจะต้องใช้นํ้ามันตัวใดบ้างและแต่ละตัวใช้ปริมาณเท่าใด โดยแสดงผลเป็นปริมาณทั้งในแบบของเปอร์เซ็นต์ ปอนด์ ออนซ์และกรัม เช่นเดียวกัน

ในส่วนช่องด้านล่างสุดคือการบอกคุณสมบัติของสบู่
Hardness คือค่าความแข็งมากหรือน้อยของสบู่ เมื่อบ่มครบตามอายุ (ถึงค่าความแข็งจะน้อย เมื่อบ่มครบก็จะมีความแข็งในระดับที่ใช้งานได้)

Cleansing คือค่าทำความสะอาด (ถึงค่าความทำความสะอาดจะเป็น 0 เช่นสบู่มะกอก 100% ก็จะมีคุณสมบัติการชำระล้างของสบู่อยู่ แต่ไม่มีค่าทำความสะอาด คือผิวจะไม่ตึง)

Conditioning คือค่าการบำรุงผิว เช่นพวกน้ำมันอ่อนที่มีคุณสมบัตินี้ค่อนข้างเยอะ

Bubbly คือค่าฟองขนาดใหญ่ หรือฟองกระด้าง เกิดจากน้ำมันแข็ง

Creamy คือค่าฟองครีม ที่มีความละเอียด นุ่ม เกิดจากน้ำมันอ่อน

Credit: reference from soapcalc.net

Leave a Reply